Cautati dupa text

Condiţii de afaceri

 1. Condiţiile Generale de Afaceri, mai jos „CGA“, sunt valabile pentru toate livrările şi prestaţiile actuale şi viitoare ale ecoinnternational.eu.
 2. Pentru revendicarea prestaţiilor neefectuate direct sunt valabile condiţiile de afaceri ale aceluia, care oferă aceste servicii. Condiţiile clientului, care contrazic sau completează CGA, sunt valabile numai, dacă ecointernational.eu le acceptă în scris.
 3. Toate ofertele ecointernational.eu sunt libere şi neobligatorii. ecointernational.eu îşi rezervă abateri de la ofertă şi după acceptarea ofertei de către client, atât timp cât acestea sunt condiţionate tehnic sau minore. Proprietăţile menţionate în prospecte şi alte documente se consideră ca neasigurate.
 4. Raportul contractual dintre ecointernational.eu şi client ia fiinţă prin înregistrare şi prin confirmarea expediată prin e-mail. Raportul contractual se încheie pe durată nedeterminată şi poate fi desfăcut de ambele părţi anual cu respectarea unui termen de preaviz de 3 luni.
 5. Clientului i se transmit cu confirmarea comenzii contul şi parola. Păstrarea secretului este gestionată de client. Transmiterea este la fel neadmisă ca şi punerea la dispoziţie a serviciului parţial sau total online către terţi. Pentru aceste cazuri ecointernational.eu este întreptăţită să blocheze accesul.
 6. Clientul are dreptul la folosinţa ecointernational.eu exclusiv în folos uz propriu. De aceea clientului îi este interzis în special să valorifice livrările şi prestaţiile, îndeosebi datele comercial sau necomercial, să la multiplice, răspândească, închierieze sau să permită accesul terţilor în orice alt mod. Sofware-ul eventual utilizat este supus dreptului de autor şi de proprietate. Clientul se obligă să nu întreprindă nimic ce poate face posibilă contrafacerea software-ului de către el sau terţi, construirea băncilor de date sau a reprezentării formei anumitor documente. Este valabil şi după sfârşitul raporturilor contractuale.
 7. Software-ul, băncile de date precum şi livrările şi prestaţiile ecointernational.eu sunt protejate prin dreptul de autor.
 8. ecointernational.eu este îndreptăţit la rezilierea imediată a convenţiei sau la o blocare temporară a accesului, dacă clientul îşi încalcă obligaţiile contractuale, dacă împotriva clientului se deschide procedura de faliment sau de compensare sau aceasta a fost respinsă din lipsă de masă sau dacă clientul se află în întârziere de plată.
 9.  In cazul, în care o dizolvare înainte de termen are loc din culpa clientului, ecointernational.eu are dreptul, în afară de decontarea plăţilor pentru alte prestaţii efectuate, să factureze plata de abonament până la sfârşitul contractului ca despăgubire pauşală. Revendicarea de daune-interese dincolo de aceasta rămâne neatins.
 10. Plăţile valabile pentru folosirea serviciului online sunt stabilite în listele de preţuri valabile. Plăţile de abonament se facturează anual curent în avans. Celelalte plăţi stabilite în listele de preţurivor fi facturate clientului lunar resp. după scadenţă ulterior. Excepţiile în acest sens se vor consulta în listele de preţuri. O modificare a preţurilor sau condiţiilor de plată se vor declara clientului online sau prin e-mail.
 11. Plăţile vor fi achitate de client după prezentarea facturii fără termen de plată. Se convin dobânzi de întârziere în cotă de 10% p.a. Pot fi revendicate suplimentar alte daune din întârziere. Clientul se obligă de asemenea să achite spezele de somaţie şi incasso.
 12. Crearea premiselor tehnice pentru folosirea ecointernational.eu revine clientului. De folosirea serviciului se poate face uz numai în activitatea de afaceri normală şi în volumul convenit.
 13. ecointernational.eu nu poate asigura disponibilitatea oricând, însă prin întreţinere permanentă se străduie să o atingă. Nu pot fi preluate răspunderi din căderi condiţionate de sistem.
 14. Clientul ia la cunoştinţă explicit, că datele stocate în băncile de date referitoare la corectitudine, inclusiv termenele conţinute, integralitate, legalitate, valorificare, traducere şi reprezentare fidelă desenului nu sunt verificate şi că pentru ecointernational.eu nu există nicio obligaţie de verificare a datelor.
 15. Revendicările de daune-interese împotriva ecointernational.eu sunt excluse, în măsura, în care dauna nu a fost cauzată prin acţiune premeditată sau din neglijenţă crasă. In rest se exclude orice răsoundere sau garanţie în legătură cu folosirea, utilizabilitatea sau neutilizabilitatea şi/sau echiparea tehnică şi/sau corectitudine, inclusiv termenele conţinute, integralitate, legalitate, valorificare, traducere resp. reprezentarea fidelă desenului a datelor stocate. Este valabil şi pentru erori de transmisiune şi/sau remitere. Excluderea răspunderii cuprinde orice răspundere pentru neglijenţe minore, pentru pretenţii din daune prin întreruperea funcţionării, pierderi de date şi/sau informaţii, omisiuni de date, erori de software, profit pierdut, economisiri nerealizate, pierderi de dobânzi, daune consecutive sau patrimoniale. Intoarcerea sarcinii de probare pentru neglijenţă crasă se exclude. Prezentele restricţii de răspundere sunt valabile sub excluderea răspunderii pentru neglijenţă crasă pentru ajutoarele de execuţie şi aprovizionare ale ecointernational.eu. Obligaţia de despăgubire pentru daune materiale rezultate din legea răspunderii pentru produs precum şi revendicările de răspundere pentru produs deduse din alte prevederi sunt excluse.
 16. Clientul consimte, ca datele sale obişnuite să fie prelucrate automatizat.
 17. ecointernational.eu este îndreptăţită să se servească de terţi la îndeplinirea contractului.
 18. Modificările CGA se transmit clientului în scris, onnline sau prin e-mail. Dacă clientul nu contestă în timp de 14 zile, acestea se consideră ca acceptate.
 19. Dacă o prevedere a CGA este sau va fi nulă sau fără efecte, în locul prevederii devenite nule intră o prevedere valabilă de drept, care să se apropie cel mai mult în urmările sale economice. Nulitatea sau ineficacitatea unei prevederi nu atinge valabilitatea celorlalte prevederi. Modificările şi completările necesită forma scrisă.
 20. Este valabil dreptul austriac. Aplicabilitatea dreptul de cumpărare al NU [Naţiunile Unite] se exclude. Limba contractului este limba germană. Locul de îndeplinire pentru prestaţie şi plată este sediul ecointernational.eu. Se convine competenţa judecătorească pentru toate litigiile juridice privind existenţa sau neexistenţa unui raport contractual, care se supune prezentelor CGA, sau pentru litigii juridice din astfel de raporturi contractuale exclusivă a Judecătoriei pentru cauze comerciale Viena sau a Tribunalului Comercial Viena.

Wien, 2016

Aveti intrebari?

Mag. Daniel Marcu
ecoplus International RO
SRL Str. Augustin Pacha
nr. 1, Ap 1 Timisoara
Romania
CUI J35/1197/22.03.2007
RO21427463